Regulamin

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem strony internetowej www.e-argos.pl, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych jest e-ARGOS Sp. z o.o. ul. Nowowiejska 7a, 45-446 Opole, KRS: 0000821723, NIP: 7543264089, (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@e-argos.pl. lub za pomocą kontaktu telefonicznego numer : 77 455 90 11

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Przetwarzanie danych przez Administratora realizowane jest w oparciu o zawartą umowę, prawnie uzasadniony interes Administratora lub w oparciu o przepisy prawa.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZA POMOCĄ STRONY INTERNETOWEJ ADMINISTRATORA www.e-argos.pl REALIZOWANE JEST ZA POMOCĄ NASTĘPUJĄCYCH FORM KONTAKTU:

FORMULARZ KONTAKTOWY

Administrator przetwarza dane osobowe w celu skontaktowania się z użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.e-argos.pl, (podstawa prawna przetwarzania danych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.

Przekazanie danych przez użytkownika wskazanych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na przesłane zapytanie.

Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w punkcie 1 celu, czyli do momentu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez użytkownika zapytanie, lub do momentu załatwienia sprawy zgłoszonej za pomocą formularza kontaktowego.

ZGŁOSZENIE AWARII

Administrator w oparciu o formularz ZGŁOSZENIA AWARII dostępny na stronie internetowej www.e-argos.pl przetwarza dane osobowe w celu realizacji zgłoszonej awarii. Dane niezbędne do prawidłowego wykonania usługi podane w formularzu ZGŁOSZENIE AWARII przetwarzane są przez Administratora w oparciu o udzieloną gwarancję lub zawartą umowę świadczenia usług ( podstawa prawna przetwarzania danych art. 6 ust.1 lit.b. RODO), a w sytuacji w której zgłoszenie nie jest objęte umową lub kiedy minął okres objęty gwarancją, przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (art.6, ust.1 lit.f. RODO)

Przekazanie w zgłoszeniu danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia i realizacji zgłoszenia. Konsekwencją niepodania wymaganych w zgłoszeniu danych osobowych jest brak możliwości przyjęcia zgłoszenia awarii.

Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w punkcie 1 celu, a następnie przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej usługi lub do ustania roszczeń związanych z wykonaniem usługi.

5.. Administrator przy zachowaniu wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, może przekazać dane osobowe użytkownika – innym podmiotom współpracującym w oparciu o zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych, w tym dostawcom usług IT (hostingowych), technicznych i serwisowych oraz podmiotom świadczącym usługi doradcze. Dane mogą również zostać udostępnione innym podmiotom (sądom, Policji) w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

6. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, użytkownikowi przysługuje:

prawo dostępu do danych osobowych,
prawo do sprostowania danych osobowych,
prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do przeniesienia danych do innego Administratora
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. W celu realizacji wskazanych powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@fart.opole.pl

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

9. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (np. Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu Administratora, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.

10. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika portalu społecznościowego wynikają wprost z regulaminu danego portalu.

PLIKI COOCES

11. Narzędzia stosowane przez Administratora w celu automatycznego przetwarzania informacji

1. Administrator wykorzystuje w niektórych przypadkach pliki cookie, znaczniki nawigacyjne oraz inne technologie, aby automatycznie gromadzić informacje określonego rodzaju podczas wizyt Użytkowników na stornie Administratora. Dzięki tym informacjom Administrator może usprawniać działanie, funkcjonalność oraz wydajność strony.

2. Pliki cookie służą pozyskiwaniu informacji o sposobie korzystania przez Użytkowników ze strony Administratora, a także o problemach pojawiających się przy korzystaniu ze strony, bez ujawniania danych osobowych Użytkowników. Pliki cookie są niezbędne dla celów statystycznych, informacyjnych, a także dla usprawnienia funkcjonowania Strony, szybkiego usuwania usterek w jej funkcjonowaniu oraz dostosowania Strony do potrzeb Użytkownika.

3. Pliki cookie nie gromadzą danych osobowych, nie zmieniają konfiguracji komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, nie ingerują w integralność systemu informatycznego bądź danych Użytkownika, nie są także przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

4. Korzystanie ze strony internetowej Administratora bez zmiany ustawień dotyczących cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia Użytkownika.

5. Pliki cookie mogą być usuwane przez Użytkownika lub Użytkownik może dokonać stosownych zmian w ustawieniach oprogramowania systemowego urządzenia (przeglądarki) z którego korzysta w celu usuwania lub zablokowania zapisywania plików cookie. W celu usunięcia plików cookie lub ich niezapisywania na urządzeniu Użytkownika, należy w ustawieniach przeglądarki Internetowej dokonać odpowiedniego wyboru w tym zakresie, niemniej zmiana ustawień przeglądarki, prowadząca do ograniczenia zapisywania plików cookie może skutkować brakiem możliwości korzystania z niektórych funkcji Strony internetowej lub ograniczeniem korzystania, ponieważ niektóre funkcje nie będą działały lub ich działanie będzie ograniczone.

6. Numery IP (lub adresy IP) są to numery przypisywane komputerowi Użytkownika w czasie korzystania z Internetu. W ten sposób gromadzone informacje stanowią dane osobowe tylko w przypadku, kiedy możliwe jest powiązanie adresu IP lub innych informacji z danymi konkretnego Użytkownika. Adresy IP Użytkowników odwiedzających Stronę internetową Administratora nie są w żaden sposób powiązane z danymi użytkownika.

7. Google Analytics jest to narzędzie firmy Google stworzone w celu analizy statystyki stron internetowych, za pomocą którego rejestrowane są także adresy IP Użytkowników. Administrator korzysta z tego narzędzia w celach statystycznych i dla usprawnienia działania Strony, jednak zgodnie z informacją w powyżej, adresy IP Użytkowników odwiedzających Stronę nie są powiązane z danymi użytkownika.

8. Znaczniki nawigacyjne są to niewielkie pliki obrazkowe umieszczane na stronie internetowej, umożliwiające gromadzenie określonych informacji przesyłanych przez komputer Użytkownika, takich jak adres IP, czas odwiedzin strony, typ przeglądarki czy pliki cookie zainstalowane podczas poprzednich wizyt przez ten sam serwer. Wykorzystywanie znaczników nawigacyjnych przez Administratora odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wyłączenie znaczników nawigacyjnych jest możliwe poprzez odrzucenie określonych plików cookie odpowiadających za pojawienie się danego znacznika.

9. Widgety, są to funkcje, które umożliwiają udostępnianie treści za pomocą aplikacji społecznościowych stron trzecich, np. Facebooka. Dane osobowe Użytkowników podawane w związku z korzystaniem z aplikacji społecznościowych mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników tych samych aplikacji, a przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z tych aplikacji odbywa się według zasad polityki prywatności dostawców tych aplikacji. Administrator nie ponosi zatem odpowiedzialności za wykorzystanie danych Użytkowników przez ww. podmioty.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12. Administrator zabezpiecza przetwarzane przez siebie dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

13. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy przetwarzania danych wyłącznie za pomocą strony www.e-argos.pl.

Strona Administratora może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, aby każdy użytkownik po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującą tam polityką prywatności.

14. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce prywatności w przypadku rozwoju technologii, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych oraz w przypadku rozbudowy funkcjonalności strony internetowej